Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

A DOGU MEDICAL webáruház üzemeltetője: a MULTICARE MEDICAL Kft.

Üzemeltető alapadatai:

név:                  Multicare Medical Kft.

székhely:         1085 Budapest, József krt. 69. fszt.1.

adószám:         32225398-2-42

cégj.szám:        01-09-412927

Tárhely szolgáltató:

név:                 Forspi.hu - BlazeArts Kft.

székhely:       6090, Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.

Adószám:: 12539833-2-03

Email: admin@forpsi.hu

 

A felhasználók a szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadják a jelen szabályzat feltételeit, mely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen közleményt bármikor megváltoztassa.

A Dogu Medical Áruház heti 5 munkanapon folyamatosan csomagolja a viszonteladói rendelések áruit, ezért a számlázás is folyamatosan történik. Előfordulhat, hogy a rendelt áru kiszállítása, átvétele és a számla teljesítési napja néhány esetben nem egyezik!

A Multicare Medical Kft tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, különösen az alábbiakat:

 - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényt, 

- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995.X.24-i 95/46/EK irányelvét,

- A Strasbourgban,1981.I.28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998.évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezményt,

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvényt, valamint egyes kérdéseit módosító 2005. évi CLXXI. törvényt,

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 
1995. évi CXIX. törvényt.

Részletes fogyasztóvédelmi tájékoztató

A regisztrált Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Multicare Medical Kft (továbbiakban üzemeltető) kezelje a felhasználók személyes adatait. Üzemeltető kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. A felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

Az adatok egyéb célra csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló (regisztráló) kifejezetten hozzájárul. A felhasználói adatokba kizárólag az üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele 

Felhasználói számára az üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíttathassák, javíttathassák vagy regisztrációjukat törölhessék.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Amennyiben üzemeltető bizonyíthatóan jogsértést követ el, felhasználó sérelmi díjat is követelhet a jogorvoslati eljárás során.

Az üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre kizárólag a Dogu Medical Hírlevelét küldi, mely szolgáltatással a felhasználókrendszeres és gyorstájékoztatását kívánja biztosítani.

Az üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból esetlegesen fellépő hibákért, melyek az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést eredményeznek.

A Dogu Medical webáruház használata során WEB alapú programok kerülhetnek felhasználóink számítógépeire, amelyek internetes eszközeikben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okozhatnak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől elhatároljuk magunkat.

Az üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A fogyasztó a forgalmazásra, illetve értékesítésre vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti.

Esetleges panaszok ügyintézése a Dogu Medical Áruházban történik. (lásd. „Kapcsolat” fül)

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni.

Az írásbeli panaszt a webshop üzemeltető 30 napon belül köteles írásban megválaszolni.

Az elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az üzemeltető köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás és a fogyasztó székhelye szerinti békéltető testület adatait, elérhetőségeit.

Az üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

A webshopon keresztül megvalósuló eladásokra is alkalmazni kell a Ptk. szabályait. Ennek alapján a megrendeléseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint törekszik az üzemeltető teljesíteni.

A vásárló a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

A webshop üzemeltető a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

Ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az üzemeltető mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül továbbá a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba az átadott áru hibájára vezethető vissza.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Tilos a szavatossági jogok sorrendjétől a vásárló hátrányára eltérni!

A webshopban vásárló fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót csak a termék visszajuttatásának költsége terheli, üzemeltető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Köszöntjük a Dogu Medical webáruház regisztrált felhasználói, illetve vásárlói között.

Fontos jogszabályok

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
  • 2005. évi XC. törvény az információszabadságról;
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;

  • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról;
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  •  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót arról, hogy a békéltető testületi eljárásban a Vásárlót együttműködési kötelezettség terheli.

Az oldal tetejére